top of page

VŠEOBECNÉ INFORMACIE A OBCHODNÉ PODMIENKY  

spoločnosti GASTRO GLOBAL sro, Kollárova 73, 036 01 Martin na rok 2020/21

Vážení obchodní partneri, nižšie nájdete naše všeobecné obchodné podmienky na rok 2020/21. 
Zároveň by sme sa chceli veľmi pekne poděkovať za doterajšiu spoluprácu.

 

1. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné informácie a obchodné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou GASTRO GLOBAL sro, Kollárova 73, 036 01 Martin, IČO: 36389251, zapísanú v OR Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 11946/L (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim. Dodávka, služby a ponuky predávajúceho sa uskutočnia za predpokladu, že medzi predávajúcim a kupujúcim nebude uzavretá osobitná zmluva.

Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka a iných všeobecne záväzných predpisov Slovenskej republiky. Predávajúci si vyhrazuje právo v prípade nevyhnutnej potreby Všeobecné obchodné podmienky jednostranne zmeniť alebo úplne nahradiť. Zmenu Všeobecných obchodných podmienok predávajúci zverejní na svojej internetovej stránke spolu s určením ich záväznosti na internetovej stránke.

 

2. Zpôsob objednania tovaru

 

Objednávky budú akceptované len v písomnej podobe - zaslané faxom, poštou alebo elektronicky na e-mail: info@gastroglobal.sk. Po zaslaní objednávky odporúčame telefonické overenie doručenia objednávky na obchodné oddelenie. Na objednávke je potrebné uviesť fakturačné údaje kupujúceho, názov a množstvo tovaru, kód tovaru, termín, dátum a spôsob dodania. Akákoľvek zmena objednávky musí byť odsúhlasená predávajúcim aj kupujúcim. Objednávka bude kupujúcemu potvrdená najneskôr do dvoch pracovných dní od jej prijatia (faxóm, poštou alebo elektronickou formou). Okamihom potvrdenia objednávky sa považuje kupná zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim za uzavretú. Tovar je pre kupujúceho rezervovaný max. 14 dní odo dňa potvrdenia objednávky. V prípade, ak nedojde k prevzatiu tovaru kupujúcim v dohodnutej lehote, bude tento postúpený na ďalší predaj.

 

3. Storno objednávky

 

 • Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Po záväznom potvrdení má kupujúci právo písomne stornovať objednávku, ak predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania (dohodnuté v záväznom potvrdení objednávky). V prípade takéhoto stornovania je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto konaním. Za škodu sa považuje najmä skutočná škoda, ušlý zisk a súvisiace náklady. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody najmä, nie však výlučne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať, alebo v prípade, že v súvislosti so zabezpečením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

 • Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, alebo ho časť, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, e-mail, a pod.), ak sa tovar už nevyrába, alebo nedodáva, nie je možné ho dodať včas alebo riadne z dôvodu vyššej moci alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru zo strany dodavatela.
Ak nastane niektorá z vyššie uvedených situácií, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
Pokiaľ dojde k stornu objednávky zo strany predávajúceho a kupujúci už zaplatil časť, alebo celú sumu kupnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet.

 

4. Platobné podmienky, ceny

 

Ceny uvedené v našom ceníku sú uvedené bez DPH a platia pri odbere tovaru EXW Martin, sklad GASTRO GLOBAL sro, Martin. Jednotlivé zľavy poskytované na produkty sa stanovujú individuálne s obchodným oddelením predávajúceho. Splatnosť faktúr je formou zálohovej faktúry, v prípade, ak to nebude individuálne dohodnuté inak. Za deň úhrady dohodnutej ceny sa považuje deň, kedy bola táto čiastka pripísaná na účet predávajúceho.
V prípade, ak bude splatnosť faktúry dohodnutá inak, pri zmeškaní kupujúceho so splatnosťou faktúry, môžu byť predávajúcemu účtované úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlhovej sumy za každý deň omeškania a predávajúci je oprávnený zastaviť ďalšie dodávky tovaru.
Neuhradenie faktúry v lehote splatnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ predávajúci odstúpi od zmluvy podľa tohto článku, je kupujúci povinný odškodniť predávajúceho v plnej výške za všetky straty vzniknuté predávajúcemu a uhradiť mu všetky náklady, poplatky či iné výdavky, ktoré predávajúci v dôsledku odstúpenia od zmluvy musel vynaložiť.

 

5. Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody na tovare

 

Všetko tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia jeho hodnoty. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo od smluvního prepravcu.

 

6. Dodacie podmienky

 

Na základe vzájomne dohodnutom spôsobe a termíne dodania je dodací termín tovaru, ktorý je skladom: do 2 až 3 pracovných dní. Dodací termín, ktorý nie je skladom je možný na odber do 3 až 5 týždňov od potvrdenia objednávky. Termín dodania sa môže zpozdiť na základe vyššej moci bez zavinenia predávajúceho. Dodacia lehota začína plynúť odo dňa potvrdenia objednávky za podmienky dodania všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre riadne vybavenie dodávky. Tovar je možné odobrať osobne zo skladu predávajúceho alebo doručiť na adresu dodania určenú kupujúcim.

 

7. Reklamácie a záručné podmienky

 

Tovar je dodaný vo vhodnom obale prispôsobenom druhu tovaru a pre dopravné podmienky tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru v priebehu prepravy, resp. dodanie tovaru. Obaly a náklady na balenie sú v nákladoch predávajúceho. Použitý obal a fixačné materiály sa vracajú, iba ak je to písomne dohodnuté.

Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť balíka, množstvo a kvalitu tovaru. Nesprávne množstvo a zjavné chyby tovaru pri dodaní je kupujúci povinen reklamovať písomne ihneď, najneskôr však do 48 hodín od prevzatia tovaru. V reklamácii je kupujúci povinný vady popsať, poprípade uviesť, ako sa prejavujú. Na neskoršie reklamácie nebudeme brať zreteľ.

Na dodávané tovar je poskytnutá záručná doba v trvaní 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru. Predávajúci nezodpovedá za vady, ak tieto boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nezpôsobil ich predávajúci a tiež za poškodenie spôsobené počas dodania tovaru prepravcom.

Uvedenie stroja do prevádzky a záručnej opravy môže vykonávať len servisná firma, ktorá je oprávnená od predávajúceho na vykonávanie takéhoto servisu.

Predávajúci poskytne kupujúcemu v záručnej dobe potrebné náhradné diely (materiál) za predpokladu splnenia
nasledujúcich podmienok pre uznanie záruky, neprepláca však prácu ani cestovné náklady (pokiaľ nie je uvedené v kúpno-predajnej alebo servisnej zmluve inak):

 • poslať predávajúcemu riadne vyplnenú kopiu záručného listu, s dátumom zapojenia a podpisom oprávnenej servisnej organizácie, ktorá uvádzala stroj do prevádzky

 • uviesť výrobné číslo a typ výrobku

 • uviesť číslo faktúry , ktorou bolo tovar zakúpený a dátum kúpy

 • odovzdať alebo zaslať reklamovaný diel na vlastné náklady najneskôr do 7 dní od oznámenia reklamácie. V prípade neodoslania reklamovaného dielu, alebo jeho pozdného zaslania, nemusí byť reklamácia uznaná.

 

Záruka sa nevzťahuje na:

 • vady vzniknuté nesprávnou inštaláciou, opravami neodbornou osobou, poškodenie vzniknuté zanedbaním pravidelnej údržby alebo nesprávnym zaobchádzaním v rozpore s návodom na použitie

 • vady vzniknuté pri preprave po prevzatí tovaru kupujúcim, alebo dopravcom

 • vady spôsobené bežným opotrebením (hadičky, gumové tesnenia, žiarovky, plastové a sklenené dielce, atď.)

 

8. Doložka o právomoci

 

V zmysle zákona č. 97/1963 Zb. v znení neskorších predpisov o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov ktoré vyplývajú zo zmlúv uzavretých medzi predávajúcim a kupujúcim, alebo ktoré súvisia s touto zmluvou, vrátane všetkých vedlejších právnych vzťahov, nárokov na náhradu škody, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia , bude rozhodovať súd na území Slovenskej republiky.

 

9. Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

S prihlásením sa pre odoberanie noviniek a vyplnením kontaktných formulárov dobrovoľne udeľujete súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov ao voľnom pohybe takýchto údajov spoločnosti GASTRO GLOBAL sro so sídlom: Kollárova 73, 036 01 Martin, IČO: 6 v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č. 11946/L na:

 • spracovanie osobných údajov, ktoré vyplňujete na webstránke spoločnosti v sekcii prihlásenia sa k odberom noviniek a zároveň v kontaktnom formulári pre napísanie správy našej spoločnosti v rozsahu: meno, emailová adresa, predmet správy a telefónne číslo za účelom zasielania informácií súvisiacich s propagáciou našej spoločnosti.

Beriem na vedomie, že každý súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na adresu sídla našej spoločnosti alebo emailovú adresu našej spoločnosti.

 

10. Záverečné ustanovenia

 • Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

 • Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.

 • Odoslaním objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednané tovar, všeobecné obchodné podmienky predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

 

11. Kontakt na nás

 

S prípadnými otázkami sa neváhajte obrátiť na naše tel. čísla:
+421 43 4302521 alebo fax: +421 43 4388523 alebo e-mailom: info@gastroglobal.sk


TIETO VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SÚ PLATNÉ OD 01.01.2018.

DODÁVATEĽ SI VYHRADZUJE PRÁVO NA PRÍPADNÉ TLAČOVÉ CHYBY, TECHNICKÉ ALEBO CENOVÉ ZMENY BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA.

bottom of page