top of page

Strašiak menom "HACCP".

Updated: Jun 23, 2020

HACCP je v gastronómii často skloňovaný pojem, ktorý ,,straší“ mnohých prevádzkovateľov. Čo to vlastne je? Čo znamená?

Táto skratka vychádza z anglického názvu Hazard Analysis Critical Control Points, čo v preklade znamená Analýza kritických kontrolných bodov. Čo to ale v praxi znamená?

Preventívna kontrola prípravy jedál v tých procesoch, v ktorých hrozí riziko poškodenia alebo znehodnotenia jedál. Najčastejšie ide o dodržiavanie predpísaných teplôt v chladiacich, mraziacich či výdajných zariadeniach a o dodržiavanie osobnej a prevádzkovej hygieny. Súčasťou je i kontrola kvality prijímaných a podávaných potravín (ako vizuálna, tak i chuťová).

Ide vlastne o bežný Prevádzkový poriadok zariadenia s pomenovaním možných kritických bodov od príjmu cez spracovanie až po výdaj jedál. Tieto kritické body sa pravidelne kontrolujú a vedie sa o nich prevádzková dokumentácia. Výstupy zo zápisov sa analyzujú a hľadajú sa opatrenia, aby k chybám opakovane neprichádzalo.

V rámci legislatívy sa HACCP opiera o nasledovné normy a vyhlášky:

Zákon 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Vyhláška MZ SR 533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EU (ES) 852/2004 o hygiene potravín (poznáme ako hygienické balíčky H1 až H5).Manažment zodpovedný za kvalitu.Potravinový kódex SR: časť druhá, ôsma hlava.

HACCP systém záznamu dát môže byť buď manuálny (ručný zápis do papierových formulárov), alebo automatický(pomocou špeciálnych sond, meračov, zberníc, PC a software). Automatický systém zamestnancom odľahčí rutinnú prácu, avšak je na začiatku investične náročnejší.

Žiadny HACCP systém nemôže fungovať bez vyhovujúceho stavebno-technického riešenia prevádzky, dodržiavania správnej výrobnej praxe a tiež osobnej a prevádzkovej hygieny.

Zavádzaniu systému HACCP do praxe, ako i spracovaniu Prevádzkového poriadku sa venujú renomované spoločnosti, ktoré vám s tým radi pomôžu (HACCP Consulting, HASAP Consulting).

Rada na záver

Kúpou sady farebných krájacích dosiek alebo nožov nemáte zavedený systém HACCP.

23 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page