top of page

Dôležitosť pravidelných servisných prehliadok.

Pravidelné servisné prehliadky (odborne nazývané i profylaktické) majú rovnaký význam ako v kuchyni, tak aj doma pri osobnom aute alebo plynovom kotli. .

Čiže po uplynutí určitého času alebo počtu odpracovaných hodín je treba vykonať servisnú prehliadku, skontrolovať stroj, vymeniť prevádzkou opotrebované súčasti (tesnenia, guferá, ložiská, filtre, remene, hadice...), doplniť alebo vymeniť prevádzkové kvapaliny, premazať potrebné súčiasti, podoťahovať silové spoje, prekontrolovať tesnosti spojov a ďalšie.

Väčšina užívateľov síce chápe význam týchto prehliadok, ale zároveň im neprikladá veľkú váhu. Nie sú však o nič menej dôležité ako napríklad prehliadky automobilov! V prípade dlhodobého zanedbania totiž nemusí ísť len o život vašej kuchyne, ale takisto o život vašich zamestnancov (hrozí únik plynu či úraz elektrickým prúdom). Navyše, Murphyho zákon funguje veľmi dobre a vždy sa niečo pokazí v ten najmenej potrebný okamih. Napríklad, keď máte reštauráciu plnú významných hostí alebo v čase výdaja jedál.

Aby ste tieto situácie čo najviac eliminovali, je treba dodržiavať pokyny výrobcu popísané v návode na obsluhu a fyzicky aj dodržiavať a vykonávať preventívne prehliadky v stanovených intervaloch. Každý výrobca stanovuje svoje intervaly a predpisy potrebných úkonov. Ich všeobecný prehľad nájdete v servisných podmienkach výrobcu.

Profylaktické prehliadky majú podobu odbornej prehliadky, ktorá je vykonávaná zvyčajne servisným technikom z odboru gastra, nie bežnými elektrotechnikmi či plynármi. K vykonaniu prehliadky je totiž treba poznať funkcie samotného zariadenia a byť naň odborne vyškolený od výrobcu.

Pozor, tieto prehliadky nenahrádzajú dennú užívateľskú údržbu (čistenie a sanitáciu) ani pravidelné technické prehliadky stanovené zákonom – tzv. odborné skúšky – revízie.

Kvalita zariadení závisí aj od vás

Užívateľská údržba je veľmi dôležitá z hľadiska hygienickej čistoty zariadenia. Pri jej zanedbaní sa ľahko môže stať, že dôjde k spätnej kontaminácii potravín alebo náčinia. Takisto môže spôsobiť poruchy na zariadení – napríklad zanesenie pilotných horákov, zanesenie umývacích ramien, zanesenie bojlera a trysiek vodným kameňom, zatečenie olejom, zaplesnenie, zanesenie prachom a iné.

📷

📷

Zanedbanie užívateľskej údržby se následne prejaví niekoľkonásobne väčšou opravou a cenou za servis zariadení. Preto netreba túto údržbu podceňovať!

Nezabúdajte takisto na pravidelné dopĺňanie soli do zmäkčovača (regeneráciu), čistenie filtrov v umývačkách a vysávanie nánosu prachu na výparníkoch chladiacich zariadení. Výrazne tak ušetríte na budúcich opravách vašich zariadení. Pri zmene personálu je takisto nutné zaškoliť nových kolegov, ako sa starať o stroje a zariadenia.

Pozor, pri zanedbaní užívateľskej údržby a nevykonávaní pravidelných servisných prehliadok predpísaných výrobcom v stanovených intervaloch automaticky strácate nárok na záručnú opravu!

Odborné skúšky (revízie) – o čo ide?

Podľa vyhlášky č. 508 / 2009 Z. z. je potrebné vykonávať pravidelné odborné skúšky (revízie) elektrických a plynových zariadení, pri ktorých sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia v zmysle bezpečnostno-technických požiadaviek počas prevádzky v stanovených lehotách.

Plynové spotrebiče: 1x za 3 roky. Elektrické spotrebiče 3-fázové na 400 V, pevne pripojené: 1x ročne – mokré prostredie, 1x za 3 roky – vlhké prostredie. Elektrické spotrebiče 1-fázové na 230 V, pevne pripojené: 1 x ročne – mokré prostredie, 1x za 3 roky –vlhké prostredie.

Tieto odborné skúšky smie vykonávať iba osoba s patričným oprávnením (tzv. revízny technik). Prevádza sa pomocou špeciálnych certifikovaných meracích prístrojov, ktoré musia byť pravidelne revidované.

📷

25 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page