top of page

7 krokov pri návrhu prevádzky.

Updated: Sep 18, 2020

Efektívnemu fungovaniu gastronomickej prevádzky, baru či profesionálnej práčovne predchádza jeho správne dispozičné riešenie. Na čo všetko treba myslieť pri realizácii prevádzky?

- Vstupné údaje

- Plány a zameranie

- Návrh dispozície

- Technické a cenové konzultácie

- Schválenie hygienou

- Príprava podkladov pre profesie

- Dodávka a montáž

1. Vstupné údaje

Na začiatku návrhu prevádzky je dôležité podrobné zistenie požiadaviek klienta a ujasnenie si celkového konceptu. Musia sa preveriť technické možnosti stavby (plánovaného priestoru) s ohľadom na vodu, elektriku, plyn či paru a napojenie (kanalizáciu, vzduchotechniku). Veľakrát sa už pri tomto kroku zistí, že plánovaná prevádzka je v daných priestoroch nereálna, resp. náklady na technickú realizáciu by boli príliš finančne nákladné.


2. Plány a zameranie

Aby projektant – technológ mohol pracovať na návrhu novej prevádzky, potrebuje dostať od stavebného projektanta architektonické podklady skutkového stavu v digitálnej forme (väčšinou vo formáte Autocad .DWG súbor).

Pokiaľ ide o viacposchodový objekt, tak i rezy a pohľady. V prípade, že takýto podklad neexistuje, treba ho vytvoriť, teda fyzicky zamerať a prekresliť do digitálnej formy. Často sa zameriavajú a zakresľujú i aktuálne rozvody energií, ktoré by sa mohli využi v rámci nového návrhu.

3. Návrh dispozície

Návrh dispozície vychádza zo vstupných údajov (ako sú napríklad maximálny počet jedál za deň, počet druhov jedál, typ výdaja, obsluhy, celkový koncept zamerania, preferované médiá ...) a technických možností stavby (plánovaného priestoru). Pri návrhu sa okrem požiadaviek investora musia zohľadňovať všeobecné normy a vyhlášky a to ako hygienické, tak technické a bezpečnostné. V rámci návrhu vzniká 2D alebo 3D plán prevádzky zohľadňujúci vyššie uvedené požiadavky.

4. Technické a cenové konzultácie

Prvotný návrh sa následne konzultuje s investorom, kuchárom, architektom/stavebníkom a upravuje sa do finálnej technickej i cenovej podoby. V tomto kroku je veľmi vhodná fyzická návšteva spoločnosti zaoberajúcej sa dodávkou technológie. V jej showroome je možné si dané zariadenia prehliadnuť skôr, než sa rozhodnete do nich investovať. Zároveň si tak môžete overiť stabilitu firmy a jej technické zázemie.


5. Schválenie hygienou

Napriek tomu, že projektant – technológ pri návrhu zohľadňoval všetky potrebné normy a vyhlášky, pred spustením samotnej realizácie treba odkonzultovať navrhnuté dispozičné riešenie na miestnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Zákon je síce jeden, ale ich výklad a pohľad na danú vec a prevádzku sa líšia v závislosti od mesta či kraja.

Odkonzultovaním a potvrdením z miestneho úradu tak predídete potenciálnym problémom zo strany daného orgánu a zbytočným nákladom pri ich odstránení. Ako podklad pre hygienu slúži dispozičné riešenie, technický list a technická správa, resp. základný popis plánovanej prevádzky.

6. Príprava podkladov pre profesie

Po schválení dispozície investorom a hygienou je možné začať pripravovať podklady pre jednotlivé profesie (voda, elektro, plyn, VZT, odpad). V tomto kroku vznikajú plány pre každú profesiu zvlášť, a to so zakótovaním a popisom presných miest vyústení jednotlivých vývodov z podlahy, steny alebo stropu.

Na základe týchto podkladov potom musí projektant pre danú profesiu spracovať plán napojenia na samotný rozvod na stavbe (tj. napojenie až po rozvádzač, ležatú kanalizáciu, vzduchotechnický rozvod s reguláciou, prípojku plynu). Tieto projekty slúžia remeselníkom k prepojeniu vývodov so spotrebičmi.7. Dodávka a montáž

V priebehu stavebných príprav a pred obložením kachličkami je vhodné vykonať kontrolu stavby a prípadné technické konzultácie s jednotlivými remeselníkmi. Pred montážou je potrebné, aby všetky vývody médií boli zakončené uzatváracími ventilmi a predradenými vypínačmi. Montáž by mali vykonávať iba odborne spôsobilé a vyškolené osoby. Po montáži je nutné vykonať odskúšanie a zaškolenie obsluhy so zariadením.

S ohľadom na to, že detailný realizačný návrh prevádzky zaberie dosť času, práce a nákladov, sú tieto činnosti štandardne spoplatnené. Treba si však uvedomiť, že riešia už konkrétne technické a funkčné detaily, od ktorých sa bude odvíjať funkčnosť celej prevádzky.

Kvalitným návrhom teda ušetríte ďaleko viac (peňazí, času i starostí) ako svojpomocným riešením a nákupom lacného tovaru cez internet. Dobrým zvykom dodávateľských spoločností potom býva zľava vo výške návrhu z ceny dodávky.

Pozor na zjednodušené architektonické návrhy od stavebných architektov, ktoré slúžia iba ako podklad pre stavebné povolenie. Tieto projekty riešia iba základné stavebno-technické riešenie – tzn. rozloženie miestností. Neriešia však realizačný projekt. Mnohí zákazníci žijú v domnienke, že majú projekt schválený a netreba už nič riešiť, ale v konečnej fáze ich nedoriešené projekty pri samotnej realizácii dobehnú a stojí ich to potom omnoho viac peňazí, času a starostí.

53 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page