top of page

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE INŠTALÁCIU GASTRO ZARIADENIA
SPOLOČNOSŤOU GASTRO GLOBAL sro


Cena montáže zahŕňa:

 • rozbalenie, ustavenie zariadenia, pripojenie na siete (voda, odpad, plyn, elektrika, poprípade doplnkové pospájanie)

 • spustenie do prevádzky a nastavenie potrebných parametrov (kalibrácia sond, nastavenie horenia...)

 • poučenie obsluhy o provozních a bezpečnostných predpisoch, údržbe a obsluhe inštalovaného zariadenia


Cena montáže nezahŕňa:

 • dopravu. Dopravou sa rozumí dovoz tovaru po prvé dvere budovy na úrovni 0.
  Doprava sa účtuje extra podľa interného sazobníka Gastro Global sro s ohľadom na typ použitého dopravného prostriedku (0,55 EUR/km malá servisná dodávka; 0,61 EUR/km velká servisná dodávka; 0,7 EUR/km nákladná dodávka).
  Kilometrovné sa účtuje podľa miesta inštalácie /Martin-miesto inštalácie-Martin/

 • parkovné. Účtuje sa extra podľa skutočných nákladov.

 • presun a vynosenie tovaru. Účtuje sa extra podľa cenníka/ponuky sťahovacej spoločnosti alebo dohodou.

 • montážny materiál (fitingy, ACD krabice, káble, hadice, spojky, príchytky, redukcia ...) mimo materiál/príslušenstvo ktoré je súčasťou zariadenia. Montážny materiál sa účtuje extra podľa spotrebovaného materiálu na mieste inštalácie v aktuálnych cenách dielov z interného cenníka Gastro Global sro.

 • úpravu rozvodu médií (rozbočenia, predĺženia, uchytenia...)

 • úpravy miesta inštalácie (úpravy interiérového nábytku, posúvanie iných spotrebičov/nábytkov...)

 • demontáž / montáž jestvujúcich spotrebičov

 • sifóny a batérie k drezom, ventily (voda, plyn), predradené vypínače elektrických zariadení

 • montáže filtrov nečistot, regulátorov tlaku, cudzích dávkovačov chemie atď.

 • revízne správy

 • prestoje technika zavinené zákazníkom (zákazník neprijde na čas, technik musí čakať na zodpovednú osobu na prebierku/zaškolenie zariadenia...)


Pokiaľ nie je zmluve/v objednávke dohodnuté inak.

Štandardne sa všetky položky ktoré nie sú súčasťou montáže hradia/fakturujú extra a nie sú zahrnuté v cene/sume montáže, ktorú Vám oznámi pracovník obchodu.

Tieto položky sa doúčtovávajú ako extra náklady podľa konkrétneho prípadu/situácie na mieste montáže. Nie je ich preto možné vyčísliť 100% -tne dopredu.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH 20%!

Pre inštaláciu zariadení musia byť taktiež splnené podmienky na prípojné body – viď druhá strana tohto dokumentu.

  V prípade, že pripravené inštalácie nie sú zhotovené v zmysle vyhlášok a technických noriem platných v SR, si spoločnosť Gastro Global sro vyhrazuje právo odmietnuť montáž zariadenia na nevyhovujúce inštalácie.


Pre inštaláciu zariadení v prevádzkach je nevyhnutné, aby bolo zo strany zákazníka zabezpečené nasledovné:

 • prístupové cesty a dostatočný vstupný otvor pre dodávku objednanej technológie po celej trase až do miesta inštalácie zariadenia

 • vyhradené parkovacie miesto pre dopravcu / servisné vozidlo v maximálnej možnej blízkosti od miesta vykládky/montáže na čas potrebný na vykládku/montáž zariadenia

 • funkčné napájacie médiá (elektrina, voda, plyn) a pripravené prípojné body – viď nižšie

 • osoba zodpovedná za prevzatie tovaru/služieb

 • obsluha, ktorá bude zaškolená na používanie zariadenia


Prípojný bod prívodu vody:

 • musí sa nachádzať najďalej 1 meter do inštalovaného zariadenia

 • dimenzia musí zodpovedať požiadavke výrobcu ( napr. DN ½, ¾, 1“,)

 • musí byť ukončený ventilom príslušnej dimenzie

 • ventil musí zostať ľahko prístupný aj po inštalácii zariadenia

 • prívod vody nesmie obsahovať drobné nečistoty (hrdza, piesok atď )

 • tlak prívodnej vody musí byť v rozpätí 0,2 – 0,5 MPa

 • tvrdosť privádzanej vody do zariadenia maximálne 5 °dH


Bod napojenia na el. sieť:

 • Každé zariadenie musí mať k dispozícii samostatne zabezpečený prívod el. energie ukončený podľa požiadaviek výrobcu alebo predajcu zásuvkou alebo vypínačom.

 • Bod napojenia nesmie byť ďalej ako 1 m od konečného umiestnenia spotrebiča.

 • Prívod musí byť dostatočnej dimenzie a zodpovedajúceho istenia (doporučujeme konzultovať pri kúpe zariadenia priamo zo zástupcom predajcu).

 • Pri el. spotrebičoch pripájaných do zásuvky, je potrebné aby bola zásuvka umiestnená na trvalo dostupném mieste, mimo priestoru mokrých zón, bola samostatne zabezpečená a chránená prúdovým chráničom.

 • To isté platí aj pri pevnom pripojení. Predradený vypínač musí byť umiestnený v dosahu obsluhy. Prívodný kábel z vypínača po spotrebič v dostatočnej dimenzii si zabezpečuje objednávateľ vo svojej režii.


Pripojenie na odpadový systém:

 • Pre zariadenia, ktoré využívajú odpad samospádom je potrebné pripraviť vyústenie odpadovej rúry na úrovni podlahy v dostatočne dimenzii (DN 50)

 • Pre zariadenia, ktoré konštrukčne vybavené odpadovým čerpadlom, je potrebné pripraviť na pripojenie sifónovú odbočku.


Pripojenie na NTL rozvod plynu:

 • Pre každý inštalovaný plynový spotrebič musí byť pripravený samostatný prípojný bod ukončený uzáverom dostatočnej dimenzie.

 • Vzdialenosť predradeného ventilu nesmie prekročiť 1 m do prípojného bodu spotrebiča

 • Inštaláciu plynového zariadenia je potrebné každopádne konzultovať s technikom predajcu, nakoľko sa jedná o VTZ PZ, ktoré podlieha prísnym bezpečnostno – technickým požiadavkám.

V prípade nedodržania týchto a vyššie uvedených základných požiadaviek, sa práce spojené s montážou zariadenia považujú za práce nad rámec základnej ceny montáže. Tieto práce nad rámec základnej montáže sú účtované podľa cenníka montážnych prác spoločnosti Gastro Global sro (orientačne 40 EUR bez DPH/hod/1-technika). Pozor, niektoré práce naša spoločnosť nevykonáva!

bottom of page